Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

az Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja szervezésében megrendezésre kerülő

 

Az Oktatási Hivatal (továbbiakban OH) látja el a fent nevezett verseny előkészítésével, szervezésével összefüggő központi koordinációs, valamint a versenyszabályzatban, a versenykiírásban meghatározott feladatokat.

Jelen tájékoztató célja az OH szervezésében megrendezésre kerülő fordulók lebonyolításához szükséges személyes adatok, versenyeredmények, dokumentációhoz szükséges fényképek kezelése során felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.

Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az OH különösen figyelemmel volt a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.

1. Az adatkezelő személye

Név: Oktatási Hivatal

Képviseli: Dr. Gloviczki Zoltán elnök

Székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 19.

Tel.: (+36 1) 374 2100

E-mail: info@oh.gov.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatigenyles@oh.gov.hu

Honlap: www.oktatas.hu

2. Az adatkezelés célja

Az OH a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a jelentkezési tájékoztatóban megjelölt verseny lebonyolítása érdekében kezeli.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a törvényes képviselő, vagy – 16. életévét betöltött tanuló esetében – a tanuló önkéntes hozzájárulása. A törvényes képviselő, illetve a 16. évet betöltött tanuló a mellékelt Hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével, saját kezű aláírásával hitelesítve, a dokumentum pdf formátumú feltöltésével vagy postai úton történő megküldésével adja hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

4. Milyen adatokat kezel az OH?

- Versenyző neve

- Versenyző évfolyama

- Versenyzőt felkészítő tanár neve

- Versenyzőt felkészítő tanár e-mail címe

- Versenyzőt nevező köznevelési intézmény neve

- Versenyzőt nevező köznevelési intézmény címe

- Versenyzőt nevező köznevelési intézmény telefonszáma

- Versenyzőt nevező köznevelési intézmény e-mail címe

- Versenyzőt nevező köznevelési intézmény kapcsolattartója

- Versenyző pontszáma, helyezése

5. Adatfeldolgozók

Oktatási Hivatal Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központja.

6. Meddig kezeli az OH az Ön által megadott adatokat?

Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a fent nevezett adatokat az aktuális tanév díjkiosztójának napjáig, legkésőbb a magasabb fordulóba való nevezési határidőt követő egy évig kezelik. Ezt követően az Adatkezelő és Adatfeldolgozók az adatokat törlik.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre

A jelentkezés során a versenyzők személyes adatokhoz feladataik ellátása érdekében az Adatkezelő és Adatfeldolgozók arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat kizárólag a magasabb fordulóba való nevezés jogcímén adják át, a magasabb fordulót megszervező intézménynek.

8. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az OH gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a GDPR, Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, illetéktelen továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az OH a kezelt adatokat egy magas rendelkezésre állású, megbízható, dedikált kiszolgálói környezetben tárolja.

9. Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog: Az OH megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat és egyéb tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

Adatokhoz való hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az OH-tól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó adatkezelési információkhoz hozzáférést kapjon. Az OH az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ön abban az esetben nem gyakorolhatja a törléshez való jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az OH korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül.

Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által az OH rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az OH egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az OH a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Az OH indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az OH nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az OH-nak kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az info@oh.gov.hu email címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze felénk. Ugyanezen az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.  Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu) (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.). A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az adatigenyles@oh.gov.hu központi e-mail címen, vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.

11. Kikötés

Az OH fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A változások 8 nappal az új tájékoztatás honlapon történő közzétételét követően válnak hatályossá.

A felhasználó tisztában van azzal, hogy az általa megadott adatok helyességéért neki kell felelősséget vállalnia.