Felkészülés a kétszintű őszi érettségi vizsgára 2022-ben

Felkészülés a kétszintű őszi érettségi vizsgára 2022-ben

 

A tájékoztatóban a kétszintű érettségi vizsgára való felkészülésre, az érettségi vizsgára és röviden a felvételire térünk ki, további tájékoztatást az osztályfőnök, a szaktanár, s az iskolavezetés tud nyújtani.

Általános tudnivalók

2022-ben is két szinten tehet érettségi vizsgát az érettségire jelentkező az egyes vizsgatárgyakból: középszinten vagy emelt szinten.

Nem kötelező érettségizni, illetve később is lehet rendes, kiegészítő, ismétlő, szintemelő, s egyéb fajta érettségi vizsgát tenni! (A felsőoktatásba jelentkezőnek viszont szükséges a rendes érettségi vizsga teljesítése legalább 5 vizsgatárgyból és általában legalább egy emelt szintű vizsga letétele. )

Az október-november érettségire szeptember 5-ig kell jelentkezni az iskola által adott jelentkezési lap kitöltésével.

Az érettségi vizsga abból a tárgyból tehető, amelyből legalább elégséges szinten teljesítette a jelentkező a tantárgy tantervi követelményeit minden tanított tanévben.

Az érettségi vizsgán a vizsgázónak 5 vizsgatantárgyból kell – legalább középszinten – vizsgát tennie (lehet többől is). A kötelező tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika és egy idegen nyelv; az 5. kötelezően választható vizsgatárgy bármely olyan tantárgy lehet (akár lehet egy másik idegen nyelv is), amelyből teljesítette a tanuló az iskolai tantervi követelményeket és megfelelő számú év végi osztályzattal rendelkezik.

Ha olyan tantárgyból kíván a jelentkező érettségi vizsgát tenni, amely nem szerepel iskolánk helyi tantervében, akkor egy másik középiskolában vendégtanulóként tehet érettségi vizsgát a vonatkozó tantárgyból, a tantárgyból való osztályozó vizsga után. Iskolánkban és másik intézményben is jelentkezni kell ebben az esetben vizsgára.

Informatika, testnevelés vizsgatárgy választásakor Nyilatkozatot kell csatolni a jelentkezéshez/ szoftverválasztás,sportágválasztás szükséges/!

Ha a tanuló nem kíván a felsőoktatásban továbbtanulni, akkor számára a középszintű vizsgaszint ajánlható, de igénye szerint tehet bármelyik vizsgatárgyból emelt szintű vizsgát is.

Előrehozott érettségi eredménnyel /eredménytelennel is/ rendelkező jelentkezőnek a rendes érettségire való jelentkezésénél mellékelnie kell az eredményt igazoló Törzslap-kivonatot!

Egyes tantárgyak érettségi témakörei elérhetők szaktanárnál, könyvtárban, illetve a www.oktatas.hu honlapon.

A részletes érettségi követelményeket az egyes vizsgatárgyakból és a vizsgák leírását a 40/2002.(V.24.) OM rendelet tartalmazza:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/kozismereti_vizsgatargyak_2023ig

Az alábbi honlapon lehet megtekinteni, mely tantárgyakból tehető emelt szintű érettségi vizsga, illetve a vizsgára jelentkező személyes adatainak kezelésére vonatkozó Tájékoztatót:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jogszabalyok

 Az érettségi vizsga szabályzatát a 100/1997.(VI.13.) Kormányrendeletben találhatjuk:

https://njt.hu/jogszabaly/1997-100-20-22

A 2022. évi őszi érettségi vizsgákhoz nyilvánosságra hozzák az aktuális információkat a vizsgatárgyakhoz:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/2022osz_nyilvanos_anyagok_listaja

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022oszi_vizsgaidoszak/vizsgaidopontok_2022osz

Fontos! A vizsgák időpontjai az 1. számú mellékletben is megtalálhatók.

Az érettségi vizsga

A vizsgázó papíralapú Behívólevelet kap az egyes vizsgáinak helyszínéről, időpontjáról: a középszintű vizsgákról a gimnáziumunk értesíti, az emelt szintű vizsgákról a Békés Megyei Kormányhivatal.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga kitűzött időpontja előtt (2. sz. melléklet) 30 perccel kell megjelenni a vizsga helyszínén alkalmi öltözetben arcképes igazolvánnyal, behívólevéllel. Az írásbeli és a szóbeli vizsgán is csak az engedélyezett eszközöket lehet a vizsgaterembe bevinni, ezekről a szaktanárok, s a vizsgaleírások tájékoztatnak.

Az írásbeli dolgozatok a vizsga helyszínén közölt helyen és időpontban megtekinthetők, a javításhoz írásbeli észrevétel fűzhető 1 napon belül. Mindkét szint kijavított dolgozatai itt az iskolában tekinthetők meg!  

Szabálytalanság, elégtelen vizsgaeredmény esetén javítóvizsga, fel nem róható okból be nem fejezett vizsgánál pedig pótló vizsga tehető legközelebb a következő vizsgaidőszakban.

Ha a vizsgázó a rendes érettségi vizsgán valamely vizsgatárgyból szintemelő vizsgát tett, illetve rendelkezik 2 vizsgaeredménnyel, a szóbeli vizsgája után, az eredmények ismeretében írásban nyilatkozik arról, hogy érettségi bizonyítványában melyik minősítés szerepeljen. A bizonyítványban nem szereplő eredményről Tanúsítványt kap a vizsgázó./ A felvételi eljárásban automatikusan a jobb eredményt számítják be./

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát tett, és sikeresen teljesítette az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit.

a.) ha legalább 60 %-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú,

b.) 40-59 % elérése esetén alapfokú (B1) komplex típusú

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.

Az érettségi bizonyítványt, egyéb dokumentumokat a középszintű szóbeli vizsgák eredményhirdető értekezlete (lásd Behívólevélen) után személyesen veheti át a vizsgázó.

A tanulói jogviszony után tetszőleges számban és időben lehet a már letett érettségit kiegészíteni, javítani, ismételni mindkét szinten, valamint a szintjét emelni az akkori követelményekkel, s költségtérítéssel.

Az érettségi vizsgák értékelése

A vizsgán nyújtott teljesítményt mindkét szinten százalékosan és osztályzattal értékelik, s mindkét eredmény bekerül a bizonyítványba a szintjelzéssel együtt (1. sz. mellékelt). Az elégséges osztályzat alsó határa mindkét szinten 25 %, a jelesé középszinten 80 %, emelt szinten 60 %. Minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni, hogy legalább elégséges eredményt kaphasson a vizsgázó. Az emelt szint eredménye nem számítható be középszintű vizsgának!

Középszinten az értékelést az iskola tanárai végzik és a szóbeli vizsga is az iskolában lesz, míg emelt szinten a kijelölt iskolában megírt írásbelit a Kormányhivatal által megbízott személy javítja, értékeli, illetve emelt szóbelin 3 fős tantárgyi vizsgabizottság előtt folyik a vizsga, szintén egy kijelölt iskolában. Minden eredményt viszont itt a középiskolánkban ismerhet meg a vizsgázó.

Felsőfokú felvételi eljárás és az érettségi vizsga

Az érettségi eredmény a felvételihez szükséges tanulmányi pontokba is és az érettségi pontok meghatározásába is beleszámít:

a.) a tanulmányi pontokba az 5 tantárgy iskolai eredménye mellett az érettségi százalékos eredmények átlaga is számít, az átlagot a bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal igazolt 4 kötelező és 1 választott tantárgy érettségi eredményéből kell kiszámítani;

b.) az érettségi pontok számításához a felsőoktatás egyes képzési területeit feltüntető listából kell kiválasztani azt a két tantárgyat, amelyből legalább középszintű érettségi eredménnyel kell rendelkezni, s ezen eredmények alapján számítható az érettségi pont. A 2 tantárgy százalékos eredményének összegéből kapható meg az érettségi pont.

Az érettségi vizsga 5. tantárgya nem kell, hogy megegyezzen a tanulmányi pontok számításánál beírt 5. tantárggyal. A tanulmányi pontoknál az 5. tantárgy egy  természettudományos tantárgy (biológia,fizika,földrajz,kémia) két utolsó év végi osztályzata vagy 2 természettudományos tantárgy 2 utolsó év végi osztályzata szükséges.

A felvételiző az érettségi pontok kétszeresével is kaphat felvételi pontszámot, ha ez több,mint a tanulmányi pontok(automatikus). Felsőfokú szakképzésre jelentkezőnél a tanulmányi pontok kétszerezésével is számolnak.

Valamely érettségi vizsgatárgy elégtelen érettségi eredménye esetén a vizsgázó nem kap érettségi bizonyítványt/ kivéve, ha 5 vizsgatárgyból rendelkezik eredményes vizsgajeggyel, a kötelező vizsgatárgyakat beleértve/, így szeptembertől nem kezdhet felsőfokú tanulmányokba.

Gyula, 2021. november 1.
Gyulai Erkel Ferenc Gimnázium

1. számú melléklet

Középszintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:

a.) 80 – 100 % elérése esetén jeles (5)
b.) 60 – 79 %    elérése esetén jó (4)
c.) 40 – 59 %   elérése esetén közepes (3)
d.) 25 – 39 %   elérése esetén elégséges (2)
e.)   0 – 24 %    elérése esetén elégtelen (1)

Emelt szintű érettségi vizsga esetén az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének osztályzatban történő kifejezése a következő:

a.) 60- 100 %   elérése esetén jeles (5)
b.) 47 – 59 %    elérése esetén jó (4)
c.) 33 – 46 %    elérése esetén közepes (3)
d.) 25 – 32 %    elérése esetén elégséges (2)
e.)   0 – 24%      elérése esetén elégtelen (1)

A százalékérték mindig egész szám, melynek kiszámításakor csak az egész értékekig számolnak, a tizedes jegyeket nem határozzák meg (így kerekítés sem lehetséges).

 

22/2022. (VII. 29.) BM rendelet - a 2022/2023. tanév rendjéről
1. melléklet a 22/2022. (VII. 29.) BM rendelethez
 Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok